วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เกณฑ์การแข่งขัน Cross word

   การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 1.ประเภทและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 1.1 ครอสเวิร์ดเกม 1.1.1 รุ่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 1.1.2 รุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 1.1.3 รุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทบุคคล *(เฉพาะรุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้อุปกรณ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถม และรุ่นมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์ครอสเวิร์ดเกมปกติ ) 2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน แบ่งรอบการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบคัดเลือกระดับภาค มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 การคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโดยจัดการแข่งขันภายในแต่เขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละเกมกีฬา (ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม และซูโดกุ) จำนวนไม่เกิน 2 ทีม/รุ่น 2.1.1 จำนวนเกม/รอบ ที่ใช้คัดเลือก -ครอสเวิร์ดเกม 7-12 เกม จำนวนเกมการคัดเลือกและจำนวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจำนวนทีมกีฬาที่สมัครแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1 และ 2 แต่ละเกมกีฬาเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค 3.เกณฑ์การตัดสิน การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ มีระดับการตัดสิน ดังนี้ ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ร้อยละ 60 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ร้อยละ 40 – 59 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้เกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 4. ระบบและกติกาการแข่งขัน ใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันตามแบบมาตรฐานสากล กำกับโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย สำหรับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม มีคู่แข่งขันกระดานละ 2 ทีม ส่วนซูโดกุจะแข่งขันรวมเพื่อการคัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้ 4.1 รอบคัดเลือก ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และ คำคม จะแข่งขันตามจำนวนเกมที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีประกบคู่แบบ Swiss Pairing ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผลการแข่งขันระดับเดียวกันพบกัน จนกระทั่งเกมคัดเลือกสุดท้าย ใช้วิธี King of the Hill เรียงลำดับ และให้อันดับ 1 พบ 2 และ 3 พบ 4 เป็นต้น ส่วนซูโดกุจะแข่งขันรวมด้วยปริศนาที่กำหนดให้แบบเดียวกัน โดยผู้ที่ลงตัวเลขถูกต้อง จึงจะได้คะแนนและคะแนนโบนัสความเร็ว (เสร็จก่อนเวลา) หากลงตัวเลขไม่ถูกต้องจะไม่ได้คะแนน 4.2 รอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ที่มีผลการแข่งขันดีที่สุดสองอันดับแรก จะได้เข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ ส่วนซูโดกุ จะคัดเลือกผู้แข่งขันได้คะแนนสูงที่สุด 5 อันดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน้า 47 ภาคผนวก (กติกาเพิ่มเติม) 1. แต้มต่างต่อเกม Maximum Difference -ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 100 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 100 แต้ม/เกม เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 80 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 80 แต้ม/เกม -เอแม็ทและคำคม รุ่น ประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 150 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 150 แต้ม/เกม เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 120 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 120 แต้ม/เกม -ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แต้มต่างไม่เกิน 250 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้น ให้ปัดลงเหลือ 250 แต้ม/เกม เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 200 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 200 แต้ม/เกม -รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference ต่อเกม 2. การชนะบาย (Bye) -ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ทุกรุ่น ชนะบายได้ 100 แต้ม/เกม ยกเว้น ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ประถมศึกษา ชนะบาย 50 แต้ม/เกม 3.วิธีการนับคะแนน 3.1 คะแนนประจำปริศนา หากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่กำหนดและถูกต้อง ท่านจะได้รับ คะแนนประจำปริศนาตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ 3.2 คะแนนโบนัสเวลา ในแต่ละรอบจะมีการกำหนดเวลาในการแก้โจทย์ปริศนาไว้ หากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์ ปริศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มขึ้นอีก นาทีละ 3 คะแนน โดยคำนวณจากเวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที (เศษของนาทีปัดทิ้ง) คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับคะแนนโบนัสนี้) เช่น เวลาในรอบกำหนดให้ 30 นาที แต่นาย Z ทำเสร็จและถูกต้องภายในเวลา 20 นาที 40 วินาที นาย Z จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้ เท่ากับ 9 นาที (เวลาเหลือ 9 นาที 20 วินาที แต่เศษของนาทีปัดทิ้ง เหลือ 9 นาที) x 3 คะแนนต่อนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น